מרכז שירות המכונן (להלן "החברה") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל.(להלן "האתר"), לכן החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש, לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר בבהירות מהם כללי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי הגולשים באתר או הנאסף על-ידה בעת הגלישה באתר. 

כללי
בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך/עלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור ו/או למסור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיוצא בזה.
זהו המידע שאת.ה מוסר.ת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך/פרטייך. 
זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכד'.

רישום לשירותי החברה 
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר המכונן או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ באופן ישיר לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 
הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
    לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר.
    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר המכונן.
    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
    לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.
    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 
דיוור ישיר אלקטרוני
החברה  מעוניינת לשלוח אליך/אלייך מדי פעם בדוא"ל מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. 
מידע כזה ישלח אליך/אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת באפשרותך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 
•    אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. 
•    במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת הפרטים שלך.
•    אם ביצעת באתר, פעולות שבניגוד לחוק.
•    אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך/פרטייך או המידע אודותיך/אודותייך לצד שלישי. 
•    אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיך/כלפייך. 


Cookies 
אתר המכונן משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות הגלישה והשימוש באתר, לאימות פרטים וכן כדי להתאים את האתר להעדפותיך/העדפותייך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, בדוק/בידקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את.ה משתמש.ת.


פרסומות של צדדים שלישיים 
החברה מאפשרת לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן הינך צופה בעת הגלישה באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מעניקים להן אפשרות לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו, ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.


אבטחת מידע 
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מלא ומוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן באתר. 


זכות לעיין במידע 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.
פנייה כזאת יש להפנות אל haimmh@carasso.co.il או באמצעות פקס מספר 03-5612036  או בדואר רגיל אל: רח' ישראל ב"ק 24, תל אביב, מיקוד 6701929.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך/אלייך,  הינך זכאי.ת עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך/אלייך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות 
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו, שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.